RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej  w Woźnikach.

 

   1. Zastosowanie  zwroty informacji.

 

      Biblioteka – oznacza Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach składającej się z Biblioteki Głównej i dwóch Filii bibliotecznych na terenie

      Gminy Woźniki.

 

      Czytelnik- to osoba fizyczna – użytkownik biblioteki , którego dane osobowe Biblioteka przetwarza.

 

   2. Administrator danych czytelnika.

 

      Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach, ul. Górna 5 ,42-289 Woźniki działająca na

      podstawie Statutu utworzonego na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach.

 

      Czytelnik może  skontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MGBP w Woźnikach z Joanną Wachowską - Filia Psary,
      ul. Główna 31

 

      e-mail: hania23wj@interia.eu

 

      tel.694 382 892, 34 3573-388

 

   3. Cele, w jakich Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników i osób korzystających z usług bibliotecznych.

 

      Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelnika  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

      2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu  takich danych

      oraz Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i art.30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w celu:

 

      - wykonywania zadań  związanych z udostępnianiem   i ochroną materiałów bibliotecznych

      - w celach statystycznych,

      - realizacji zadań Biblioteki ,polegających przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych dla ogółu społeczeństwa,

      - zaproszenia na wydarzenia   organizowane przez Bibliotekę,

      - przekazywanie oferty marketingowej przez MGBP  i filie biblioteczne

 

   4. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Biblioteki).

 

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem koniecznie do korzystania z usług Biblioteki.

 

   6. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do

       przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w

       oparciu o udzieloną zgodę.  Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego.( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

   7. Dane osobowe użytkowników  nie są przekazywane poza granice Polski.

 

   8. Dane osobowe użytkowników  biblioteki są przechowywane po utracie tego statusu przez 5  lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy,

       gdy czytelnik jest dłużnikiem lub ciążą na nim wobec biblioteki  zobowiązania innego rodzaju.

 

   9. Na wniosek czytelnika , który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki, jego dane osobowe zostają usunięte.

 

 

Regulamin wypożyczalni  Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach

 

 

par. 1

Prawo korzystania

 

1. Z wypoźyczalni  mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

       a/ okazać dowód osobisty ,

       b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

par.2

Wypożyczanie

 

1. Czytelnik  sam wybiera  dla siebie książki.

2. Wypożyczyć można jednorazowo 6 książek:

       - z literatury pięknej na okres 2 miesiecy

       - z literatury popularnonaukowej na okres 1 miesiąca

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli ni ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może skrócić ustalony w par.2 pkt 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni można korzystać na miejscu lub wypożyczyć książki na zewnątrz na okres 1 miesiąca po złożeniu podpisu

    na rewersie bibliotecznym.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarz , któremu też zwraca wypożyczone książki.

9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

 

 

par.3

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan

    książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, odkupując w zamian, za zgodą dyr Biblioteki inną pozycję o

    wartości nie mniejszej od zagubionej, uszkodzonej lub zniszczonej, a przydatną dla Biblioteki.

 

 

par. 4

Przetrzymywanie książek

 

1. Za przetrzymywanie wypożyczonych książek ponad termin określony w par 2 pkt 1 Biblioteka wysyła upomnienia.

2. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia  za pobraną kwotę Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z

    przepisami prawa.

 

par.5

Skargi i wnioski

 

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

 

par.6

Przepisy końcowe

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty

    wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

3. Wysokość opłat regulaminowych (upomnienia), określa obowiązujący w danym roku cennik.