HISTORIA

 

W dniu 16 stycznia 1949 r. dokonano uroczystego otwarcia biblioteki, które poprzedzone zostało zwołaniem posiedzenia  Miejskiej Rady  Narodowej w celu nadania placówce bibliotecznej imienia. W dowód uznania i uczczenia pamięci biblioteka na patrona wybrała Józefa Lompę, wybitnego działacza oświatowego i pisarza śląskiego. Placówka otrzymała lokal w Szkole Podstawowej na Rynku. Zajmowała jedną dużą salę lekcyjną, pełniąc jednocześnie funkcję świetlicy. Księgozbiór składał się z książek podarowanych przez mieszkańców Woźnik.W roku 1950 zbiór liczył 1140 woluminów, a w 1955 r. wzrósł do liczby 4560.

 

Pierwszym kierownikiem biblioteki była Bogusława Rosińska. W roku 1951 posadę objęła Augustyna Misiok. W latach 1954 -1958 biblioteką w Woźnikach kierowała Agnieszka Dyla. W sposób szczególny zaangażowała się w zorganizowanie wystawy z okazji 700-lecia miasta Woźniki.

 

W 1958 roku biblioteka kolejny raz została przeniesiona, tym razem do Miejskiego Domy Kultury, oddalonego znacznie od centrum. W tym że roku kierownictwo objęła Leokadia Pietruszka, która rozpoczęła intensywną działalność kulturalno-oświatową zwłaszcza z dziećmi. Odbywały się wieczory słowno - muzyczne, kursy językowe oraz spotkania autorskie.Biblioteka gościła takich pisarzy jak: Wojciech Żukrowski, Mira Jaworczakowa, Henryk Racki, Maria Różycka, Kornelia Dobkiewiczowa, Sławomir Kryska, Alfred Szklarski.

 

Od 1976 – 1987 roku w bibliotece pracowała Dorota Dujka, obejmując stanowisko pracownika wypożyczalni.

 

W 1979 r. obchodzono 30 - lecie działalności istnienia biblioteki w Woźnikach.

 

Nastąpiło przeniesienie placówki do nowej siedziby (ul. Rynek 9).

 

Bardzo korzystne warunki lokalowe sprawiły pomyślny rozwój oraz stały wzrost wyników czytelniczych. W tym samym roku biblioteka zmieniła nazwę na Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. J.Lompy  w Woźnikach. Składała się z wypożyczalni dla dorosłych i dzieci oraz z dużej czytelni.

 

Bardzo korzystne warunki lokalowe sprawiły pomyślny rozwój oraz stały wzrost wyników czytelniczych. W tym samym roku biblioteka zmieniła nazwę na Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. J.Lompy  w Woźnikach. Składała się z wypożyczalni dla dorosłych i dzieci oraz z dużej czytelni.

 

W 1983 roku funkcję dyr. objęła Elżbieta Ślęzok,którą pełniła do 1991 r. Wyróżniała się wybitnymi zdolnościami bibliotekarskimi, kontynuując pracę oświatowo wychowawczą.

 

W 1986 r. biblioteka uzyskała dodatkowe pomieszczenie na Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Pracownikiem oddziału została Jolanta Flakus organizując szereg konkursów i spotkań z dziećmi.

 

W 1991 r. bibliotekę ponownie przeniesiono do parterowego lokalu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Górna 5). W związku z tym uległa zmniejszeniu baza lokalowa. Zlikwidowano Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz czytelnię. Obecny lokal zajmuje 70 m2, biblioteka posiada wypożyczalnię uniwersalną, oddzielny księgozbiór podręczny i czytelnię internetową.Pomimo tak skromnej bazy lokalowej placówka może poszczycić siędobrą działalnością w zakresie merytorycznym, w szczególności wzorowym warsztatem informacyjno bibliograficznym, który tworzą katalogi i kartoteki.

 

Od czerwca 1991 r. posadę dyr. MGBP objęła Iwona Grotecka, zaś pracownikiem wypożyczalni jest Urszula Scigała.

 

W tym czasie nadal prowadzona jest działalność kulturalno - oświatowa. Organizowane są konkursy czytelnicze, plastyczne,lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i wycieczki do biblioteki dla najmłodszych przedszkolaków, spotkania autorskie związane z promocją książek naszego regionu, cykliczne imprezy m. in. Ferie w Bibliotece. Obecnie biblioteka wraz z filiami  bierze udział w projekcie FunEnglish w bibliotece, dzięki któremu dzieci w wieku 6-12 lat mogą bezpłatnie uczyć języka angielskiego. Jest to kurs komputerowy,który łączy naukę języka obcego z zabawą.

 

Głównym zadaniem  biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych dla mieszkańców gminy Woźniki oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury. Z usług placówki  korzystają wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.

 

 

Podstawy prawne funkcjonowania:

 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach od 2002 r. jest instytucją kultury. Prowadzi działalność zgodnie ze swoim Statutem, który był nadany 29 stycznia 2002 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 326/XXX/2002. Funkcjonuje jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno – finansowym.

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Woźnik. Opiekę merytoryczną pełni Biblioteka Śląska w Katowicach i Biblioteka Powiatowa

w Lublińcu.

 

W skład Biblioteki wchodzą:

• Biblioteka Centralna w Woźnikach

• Filia w Psarach z siedzibą w Babienicy

• Filia w Lubszy

 

Biblioteka działa na podstawie:

 

1. Ustawy o samorządzie terytorialnym

2. Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku ( Dz .U. nr 85,poz 539

z późn. zmianami)

3. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( Dz. U. 1991 r . nr 114 poz. 493 z późn. zmianami)

4. Wpis do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora Gminę  Woźniki.