DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach

 

1 Oświadczenie w sprawie dostępności.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bibliotekawozniki.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenia w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach

 

Data publikacji strony : 2013 -05-21

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020 -10-27

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

2 Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Wachowska ,adres poczty elektronicznej hania23wj@interia.eu ,telefon:  694 382 892. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

3 Informacje na temat procedury.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Jeżeli osoba żądająca zgłasza  potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić  formę tej informacji.

 

Żądanie powinno zawierać:

 

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, którego mają być dostępne cyfrowo,

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanie elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie  tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki

 

e-mail: mgbp@poczta.onet.pl

 

Skargę można  złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

4 Dostępność architektoniczna.

 

1 Budynek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach -wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu,który umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Z holu jest  wejście do biblioteki głównej dla czytelników. Pomieszczenie biblioteki głównej nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada parking dla petentów z wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Na terenie budynku i biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem . W holu budynku dostępna jest jedna toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Brak jest informacji wizualnej ,dotykowej ,głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak windy. Nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

2 Filia Biblioteczna Lubsza.

 

Budynek piętrowy,który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych . Po przekroczeniu wejścia głównego prowadzą schody do pomieszczenia filii bibliotecznej w Lubszy. Pomieszczenia biblioteki nie są  dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest informacji wizualnej, dotykowej,głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Budynek nie posiada  windy. Jest natomiast możliwość poruszania się na terenie biblioteki  z psem asystującymi psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

3 Filia Biblioteczna Psary z siedzibą w Babienicy.

 

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Filia biblioteczna znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie prowadzą schody i długi korytarz.  Pomieszczenie biblioteki oraz korytarz nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada  dźwigów osobowych. W pomieszczeniu biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie budynku i filii  bibliotecznej istnieje  możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.