Adres

ul. Górna 5

42-289 Woźniki

 

Telefon

34 35 73 388

 

E-mail

mgbp@poczta.onet.pl

 

Strona WWW
http://www.bibliotekawozniki.pl/

 

Stanowiska

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczniej

Iwona Grotecka

 

STATUT MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOŹNIKACH

 

U C H W A Ł A Nr 326/XXX/2002

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 stycznia 2002

 

w sprawie: nadania statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 Nr 142 poz 1591) i art. 33 pkt 3 Statutu Gminy wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134,"XIV/'96 z dnia 22.04.1996 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala

 

§1.

 

Nadać Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej- jednostce organizacyjnej Gminy Woźniki utworzonej uchwałą Nr. 314/XXIX/2001 z dnia 27 grudnia 2001 statut w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Woźnikach.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały 326/XXX/2002

 

 

STATUT

MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W WOŹNIKACH

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

§1

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 314/XXIX/2001 z dnia 27 grudnia 2001.

 

§ 2.

 

Biblioteka działa na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie terytorialnym

2. Ustawy o bibliotekach

3. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

4. Niniejszego statutu.

 

§3

 

Terenem działania Biblioteki jest miasto i gmina Woźniki.

 

§ 4.

 

1. Siedziba Biblioteki mieści się w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach przy ulicy Górnej 5.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z pełna nazwą w brzmieniu: "Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Lompy 42-289 Woźniki, ul. Górna 5" oraz pieczęci okrągłej z nazwą w otoku.

 

§5

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Woźniki pod Nr 1 uzyskując osobowość prawną.

 

§ 6.

 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

 

2. Cele i zadania Biblioteki

 

§ 7.

 

Biblioteka realizuje zadania Gminy w zakresie zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz służące upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

§ 8.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 2. Prowadzenie działalności informacyjne - bibliograficznej.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich, także chorych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy.

4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.

7. Doskonalenie zawodowe pracowników przez samokształcenie.

8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

9. Sprawowanie nadzoru nad filiami własnej sieci, udzielanie im instruktażu i pomocy organizacyjnej oraz wydawanie zaleceń.

10. Współuczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych lub ponadlokalnych organizowanych przez Gminę.

 

§ 9.

 

Biblioteka może prowadzić inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska.

3. Zarządzanie i organizacja.

 

§ 10.

 

1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje, awansuje i odwołuje Zarząd Miejski.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki - dla pracowników Biblioteki stosuje się przepisy o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury.

4. Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

 

§ 11.

 

Kierownik ustala szczegółowy zakres działania i dokonuje rozdziału zadań między pracowników.

 

§ 12.

 

W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Centralna w Woźnikach.

2. Filia w Babienicy.

3. Filia w Lubszy.

 

§ 13.

 

Biblioteka samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

4. Gospodarka finansowa.

 

§ 14.

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

 

§ 15.

 

Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki określa Rada Miejska w Woźnikach.

 

§ 16

 

Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego z wyłączeniem dóbr kultury oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

§ 17.

 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności, zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

 

§ 18.

 

1. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz biblioteki.

2. Fundusz biblioteki zwiększa się lub zmniejsza o kwotę wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych,

3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia

dzielonych lub łączonych instytucji.

3. Fundusz biblioteki zwiększa się o:

1) amortyzację majątku trwałego,

2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju Biblioteki,

3) zysk pozostający w dyspozycji Biblioteki,

4) środki z innych źródeł.

4. Fundusz biblioteki zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,

2) umorzenie majątku trwałego,

3) finansowanie inwestycji,

4) inne zmniejszenia.

5. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.

5. Postanowienia końcowe.

 

§ 19.

 

Statut oraz wszelkie jego zmiany uchwala Rada Miejska w Woźnikach.

 

§ 20.

 

Podział oraz likwidacja Biblioteki wymagają uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁA NR 341/XXXI/2002

Rady Miejskiej w Woźnikach

Z dnia 10 kwietnia 2002 roku

 

W sprawie: zmiany uchwały Nr 326/XXX/2002 z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr. 142 poz. 1591) art. 33 pkt. 3 Statutu Gminy wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/96 z dnia 22.04.1996 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Woźnikach

 

U c h w a l a

 

§ 1

 

W Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 326/XXX/2002 dodaje się §6A w brzmieniu: ,, Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Woźnikach

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁA Nr 117/X/2003

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 4 grudnia 2003

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 326/XXX/2002 z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2001 Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt 10 lit h i § 44 pkt 3 Statutu Gminy wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 44/IV/03 z dnia 26.02.2003 Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala:

 

§ 1.

 

W Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 326/XXX/2002 (zmiana uchwałą Nr 341/XXXI/2002) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się § 5A w brzmieniu:

„l. Organizatorem Biblioteki jest gmina Woźniki.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom."

2. Dodaje się § 5B w brzmieniu: „Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Woźnik".

3. § 6A otrzymuje brzmienie:

„l. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla powiatu lublinieckiego.

2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej."

4. Dodaje się § 9A w brzmieniu „Przy bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„l. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje, odwołuje i awansuje Burmistrz Woźnik.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki - dla

pracowników Biblioteki stosuje się przepisy o wynagradzaniu pracowników

instytucji kultury.

4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji."

6. § 11 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor ustala szczegółowy zakres działania i dokonuje rozdziału zadań między pracowników."

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.